Disclaimer

Wie zijn we

Op deze website vind je de disclaimer van www.vakmanschaptechniek.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Examenfacility B.V., h.o.d.n. Vakmanschap Techniek. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op de website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag informatie van deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vakmanschap Techniek is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vakmanschap Techniek.

Vakmanschap Techniek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vakmanschap Techniek te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vakmanschap Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Contactgegevens

M:helpdesk@vakmanschaptechniek.nl
T: 
026 – 351 31 33
C: 
contactfomulier