Privacystatement

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie jij bent of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk hierbij aan je naam, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres of telefoonnummer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee jij geïdentificeerd kan worden. Bij het aanmelden voor een zelftest, theorietoets en praktijkexamen vragen wij je gegevens in te vullen. Je gegevens kunnen ook verkregen worden doordat je gebruikmaakt van de App: Vakpaspoort Techniek.

Wat doet Vakmanschap Techniek met jou gegevens

Je gegevens worden gebruikt om jouw examenresultaten te verbinden aan de erkenning van je Vakmanschap. Dat betekent dat je persoonsgegevens worden opgeslagen voor de theorietoets, voor de verificatie en legitimatie bij het praktijkexamen, je Bewijs van Vakmanschap, registratie in het centraal register en het publiceren in de App Vakpaspoort Techniek.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Welke gegevens worden geregistreerd?

 • Persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum en plaats
 • Gegevens van je werkgever, naam en adres

 

Uw gegevens worden gebruikt voor:

 • Aanmelding, betaling en financiële afhandeling van je theorietoets
 • Vastleggen van je toetsresultaat
 • Je aanmelding voor het Praktijkexamen
 • Je legitimatie en doorgeven van je toetsresultaat aan de door jou gekozen en geaccrediteerde organisatie voor het praktijkexamen
 • De registratie van je examenresultaten
 • De registratie van je erkenning van Vakmanschap in het centraal register, waarbij een door jou aangegeven derde persoon inzicht kan krijgen
 • In je erkenning voor de uitvoering van werkzaamheden
 • Het publiceren van je Bewijs van Vakmanschap in je Vakpaspoort Techniek App
 • Een oproep voor her-examinering of meldingen van wijzigingen in het erkenningsschema
 • Mail of telefooncontact indien noodzakelijk voor het erkenningsproces

Geheimhouding en beveiliging

Je gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Verstrekte gegevens kunnen intern gebruikt worden mits dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienstverlening. Je gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding en versleuteld opgeslagen op een externe server van een ISO 27001 gecertificeerd bedrijf. Daarnaast zijn onze processen ingericht met inachtneming van wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld datalekken.

Data-Lek

Vermoed je een data-lek of anderzijds een vreemd gebruik van gegevens, meldt dit dan aan de helpdesk

M: helpdesk@vakmanschaptechniek.nl
T: 026 – 351 31 33

Bewaartermijn

Je gegevens worden in principe bewaard voor de geldigheidstermijn van jouw Bewijs van Vakmanschap. De geldigheid van dit bewijs is door de branche gesteld op vijf jaar. Indien je gebruik maakt van her-examinering wordt de bewaartermijn met telkens vijf jaar verlengd. Voor financiële gegevens wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan andere derden met jou nadrukkelijke toestemming.

Alle bedrijfs- en/of persoonsgegevens die door jou worden toegevoegd aan de App, zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld zullen alleen aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt met jou voorafgaande toestemming of in de situaties zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Je persoonsgegevens kunnen nadat deze zijn geanonimiseerd en niet meer tot jou herleidbaar zijn worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening.

Je Privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Je kunt een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij Vakmanschap Techniek, helpdesk@vakmanschaptechniek.nl.

Cookies

Vakmanschap Techniek maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website vakmanschap Techniek te vergemakkelijken, jouw instellingen en voorkeuren te onthouden en je gegevens veilig op te slaan. Je kunt het ontvangen van cookies uitzetten via je browser, dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Vakmanschap Techniek maakt géén gebruik van commerciële cookies.

De chatbox Drift plaatst tracking cookies enkel voor het gebruik van de chat-functie welke dat zijn en hun functie staat in onderstaand tabel:

Cookie NamePurposeDescription
drifft_aidtrackingAnonymus indentifier token. As people come on our site, they wil get this cookie
drift_eidtrackingEnd user indentifier token As visitors indentify themselves through email, they wil get this cookie
drift_sidtrackingIdentifer token for specific browser session. This cookie helps track the actions within a browser session.
drift_aaidtrackingTracks assigned ABM/Outbound rep for duration of the session. This cookie helps us indetify the account owners/reps that have contacted the site visitor.
drift_wmdfunctionalityA true/false indentification whether the user has dismissed the welcome message in the session, or not.
dfftt_end_user_prev_bootstrappedfunctionalityA true/false indentification that the site visitor previously interacted with the chat op playbooks. This helps us fetch any existing conversations.
dfft_lead_has_prev_indentifiedfunctionalityA true/false indentification of whether or not the user has previously provided an email address.
_d_hsutkintergrationA true/false indentification of whether the Hubspot cookie (hubspot utk) has been checked (if the integration is enabled)

Klachten bij nationale toezichthouder

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens), indien je van mening bent dat wij op een onjuiste wijze met jouw privacy rechten zijn omgegaan.

Contactgegevens

M:helpdesk@vakmanschaptechniek.nl
T: 
026 – 351 31 33
C: 
contactfomulier